V prípade, že sa Váš podnet týka dostupnosti vozidiel, stavu Vašej objednávky, reklamácie servisu, či iných zákazníckych služieb, a teda nesúvisí s oznamovaním protispoločenskej činnosti, kontaktujte prosím priamo spoločnosť Kia Motors Sales Slovensko s.r.o., prostredníctvom kontaktného formulára - https://www.kia.com/sk/o-nas/kontaktujte-nas/kontaktny-formular/#/, alebo prostredníctvom KIA info linky  0850 60 60 70.

DRUH OZNÁMENIA
PREDMET OZNÁMENIA

OBSAH OZNÁMENIA

DOPLŇUJÚCE OTÁZKY

1. Aký je Váš vzťah k našej spoločnosti?

Príloha

Nasledujúce položky sú nepovinné:

OZNAMOVATEĽ

Oznámenie môžete podať aj anonymne. Ak sa však identifikujete, budeme môcť využiť vašu pomoc a poskytnúť vám priamu spätnú väzbu. Diskrétnosť a zachovanie mlčanlivosti o Vašej totožnosti sú garantované. Prenasledovanie alebo postihovanie voči komukoľvek, kto v dobrej viere nahlási oznámenie alebo pomôže takéto oznámenie vyriešiť, je absolútne zakázané.

Pokiaľ v rámci neanonymného oznámenia dobrovoľne poskytnete Vaše osobné údaje, tieto budú spoločnosťou Kia Motors Slovakia s.r.o.* (ďalej len „KMS“), spracúvané v súlade s účelom:

a) a) plnenia zákonnej povinnosti KMS ustanovenej zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v prípade, že ste sa o skutočnostiach uvádzaných v oznámení dozvedeli v súvislosti s výkonom Vášho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie; KMS spracúva tie osobné údaje, ktoré uvediete v rámci oznámenia (meno a priezvisko, adresa pobytu; v prípade anonymného oznámenia sa uvedie len poznámka, že ide o anonymné oznámenie) po dobu troch rokov odo dňa doručenia oznámenia (§ 11 zákona č. 54/2019 Z. z.).

b) vedenia evidencie a správy oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti nad rámec zákona č. 54/2019 Z. z., na základe oprávneného záujmu KMS (dobrovoľné poskytnutie osobných údajov v iných prípadoch, ako sú uvedené v písm. a)). Osobné údaje sú v danom prípade uchovávané po dobu troch rokov odo dňa doručenia oznámenia. Oprávnený záujem sledovaný KMS je ochrana majetku a odhaľovanie a prevencia protiprávnej činnosti.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme ani neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou orgánov činným v trestnom konaní, súdov, či iných správnych orgánov, ktoré sú oprávnené žiadať uvedené osobné údaje v zmysle platných právnych predpisov.

 

Vaše práva dotknutej osoby, ako fyzickej osoby, ktorej sa osobné údaje týkajú, sú upravené v článku 12 – 23 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), pričom ste od KMS oprávnený: požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo namietať proti ich spracúvaniu, ako aj uplatniť právo na prenosnosť údajov, právo kedykoľvek súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním (v prípade spracúvania Vašich osobných údajov podľa písm. b)) a právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

V prípade otázok súvisiacich s ochranou osobných údajov, môžete kontaktovať zodpovednú osobu: JUDr. Ondrej Kubička, +421 41 515 1220; +421 41 515 5555, okubicka@kia.sk

* Kia Motors Slovakia s.r.o., so sídlom Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO 35 876 832, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 15074/L

Prázdny
Prázdny