V prípade, že sa Váš podnet týka dostupnosti vozidiel, stavu Vašej objednávky, reklamácie servisu, či iných zákazníckych služieb, a teda nesúvisí s oznamovaním protispoločenskej činnosti, kontaktujte prosím priamo spoločnosť Kia Sales Slovakia s. r. o. prostredníctvom kontaktného formulára - https://www.kia.com/sk/o-nas/kontaktuj-nas/, alebo prostredníctvom Kia info linky  0850 60 60 70.

DRUH OZNÁMENIA
PREDMET OZNÁMENIA

OBSAH OZNÁMENIA

DOPLŇUJÚCE OTÁZKY

1. Aký je Váš vzťah k našej spoločnosti?

Príloha

Nasledujúce položky sú nepovinné:

OZNAMOVATEĽ

Oznámenie môžete podať aj anonymne. Ak sa však identifikujete, budeme môcť využiť vašu pomoc a poskytnúť vám priamu spätnú väzbu. Diskrétnosť a zachovanie mlčanlivosti o Vašej totožnosti sú garantované. Prenasledovanie alebo postihovanie voči komukoľvek, kto v dobrej viere nahlási oznámenie alebo pomôže takéto oznámenie vyriešiť, je absolútne zakázané.

Pre účely preverenia Vášho oznámenia bude spoločnosť Kia Slovakia s. r. o., so sídlom Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom (ďalej len „Kia“), IČO 35 876 832, ako prevádzkovateľ, spracúvať Vami poskytnuté osobné údaje, a to v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.


Prázdny
Prázdny